Regulamin

Regulamin testowania i recenzowania produktów OKT kids

 

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji testowania i recenzowania produktów OKT kids, zwanej w dalszej części dokumentu „Akcją”.

 

Art. 1. Organizator i cel Akcji

 1. Akcja jest organizowana za pośrednictwem Internetu poprzez specjalnie dedykowaną stronę www.mamytestuja.pl. Akcję organizuje firma OKT Polska Sp. z o.o (dalej zwana w dokumencie „Organizatorem”) z siedzibą w Bydgoszczy, działająca pod adresem ul. Mokra 3 (kod: PL-85-810 Bydgoszcz), wpisany/a do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000012382, NIP 554-023-60-45. Akcję obsługuje na zlecenie firmy OKT Polska Sp. z o.o firma Agencja ATOM Media Interaktywne z siedzibą w Łodzi.
 2. Celem Akcji jest promocja produktów marki OKT kids.
 3. Akcja nie stanowi świadczenia usług drogą elektroniczną, a po stronie uczestników Akcji (testerów) nie powstaje żadne zobowiązanie o charakterze majątkowym z tytułu udziału w Akcji.

 

Art. 2. Czas trwania Akcji

 1. Czas trwania Akcji jest nieokreślony i zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.
 2. Rozpoczęcie każdej kolejnej edycji Akcji testowania nowego produktu będzie ogłaszane na stronie głównej serwisu www.mamytestuja.pl.
 3. Od dnia ogłoszenia nowej edycji Akcji przez kolejne 2 tygodnie zbierane są zgłoszenia na testerów produktu.
 4. Wyłonieni testerzy otrzymają od Organizatora produkt do testowania i od tego dnia mają 2 tygodnie na przeprowadzanie testów. Każdy tester zostanie powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)o terminach na przeprowadzenie testów.

 

Art. 3. Uczestnictwo w Akcji

 1. Akcję organizuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, iż udział w akcji mogą wziąć testerzy mający stałe miejsce pobytu na terenie kraju.
 2. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook.com, z zastrzeżeniem punktu 3.
 3. Uczestnikami Akcji nie mogą być: a. pracownicy lub współpracownicy Organizatora, a także osoby im bliskie (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, , w tym przyrodnie, dziadkowie, wnuki) b. osoby wchodzące w skład Jury, a także osoby im bliskie określone w podpunkcie a.
 4. Ta sama osoba może być testerem wyłącznie w jednej edycji Akcji.
 5. Z tytułu uczestnictwa w Akcji nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez uczestników Akcji wydatków. Nie ma też nagród przewidzianych za samo uczestnictwo w Akcji.

 

Art. 4. Zasady wyboru testerów

 1. Warunkiem wzięcia udziału w wyborze testerów danej edycji Akcji jest prawidłowe wykonanie zadania.
 2. Zadanie polega na dodaniu swojego zgłoszenia na stronie www.mamytestuja.pl, które składa się z odpowiedzi na dwa pytania (max. 300 znaków każda odpowiedź) oraz potwierdzenia, że posiada się dziecko w odpowiednim wieku, wymaganym w danej edycji Akcji.
 3. Jeden uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie w danej edycji Akcji.
 4. Jeden uczestnik może posługiwać się tylko jednym kontem na Facebook.com.
 5. Zakazane jest wysyłanie zgłoszeń naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo oraz dobre obyczaje. Zabrania się w szczególności umieszczania wulgaryzmów, treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób. Takie treści będą usuwane przez Organizatora, a uczestnik nie będzie dopuszczony do udziału w kolejnych edycjach Akcji.
 6. Spośród zgłoszeń Jury wybierze 20 testerów, których zgłoszenia najlepiej będą spełniać warunki testera dla danego produktu OKT kids. O wyborze danej osoby na testera zostanie ona powiadomiona za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
 7. Zadaniem testera będzie wypróbowanie produktu i wyrażenie swojej opinii na jego temat (wypełnienie ankiety, dodanie recenzji oraz zdjęcia) w odpowiednim miejscu na stronie www.mamytestuja.pl w odpowiednim ustalonym przez Organizatora terminie.
 8. Nadesłane przez testerów recenzji zostaną umieszczone w specjalnej zakładce na stronie www.mamytestuja.pl pn. „RECENZJE”, przy czym Organizator może opublikować wybrane przez siebie fragmenty, a nie całość recenzji.
 9. Akceptując Regulamin tester wyraża zgodę na opublikowanie przysłanej recenzji o produkcie oraz ponosi odpowiedzialność treść recenzji, w tym za ewentualne naruszenie praw osób trzecich lub praw autorskich.
 10. Zgłaszając zdjęcia do Akcji, tester oświadcza, że ma do nich pełnię praw autorskich. Dodatkowo oświadcza, że posiada zgodę osób uwidocznionych na zdjęciu do wykorzystania ich wizerunku.
 11. tester ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych innych osób związaną z zamieszczeniem zdjęcia na stronie www.mamytestuja.pl.
 12. Wysyłając zgłoszenie tester oświadcza, iż posiada autorskie prawa majątkowe do recenzji i przenosi je nieodpłatnie na Organizatora na wszystkich polach eksploatacji, w tym zwłaszcza w zakresie niezbędnym do jej publikacji na stronie www.mamytestuja.pl lub innego rozpowszechniania drogą elektroniczną, publikacji w materiałach promocyjnych i reklamowych (katalogi, gazetki, ulotki, plakaty, strona internetowa Organizatora itp.), oraz polach wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Tester wyraża również zgodę na dokonywanie opracowania recenzji przez Organizatora w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji założeń akcji testerskiej. Jednocześnie tester upoważnia i udziela bezterminowo i nieodwołalnie na rzecz OKT Polska Sp. z.o.o z siedzibą Bydgoszczy zgody:
  1. a) do nieodpłatnego wykorzystania zgłoszenia i zdjęć przez Organizatora do działań promocyjnych poprzez publiczne rozpowszechnianie recenzji, wyników ankiety i zdjęć (wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie), a także publiczne udostępnianie recenzji, wyników ankiety i zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp za pośrednictwem strony www.mamytestuja.pl, a także utrwalanie i zwielokrotnianie zdjęcia techniką cyfrową,
  2. b) na anonimowe rozpowszechnianie Recenzji w całości; modyfikowanie Recenzji w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, wykonywanie zależnych praw autorskich, sprawowanie nadzoru nad sposobem korzystania z Recenzji, wykonywanie jego autorskich praw osobistych.
 14. Tester oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora i Koordynatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby niezbędne do realizacji celów Akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 15. Za zamieszczenie swojej recenzji na temat testowanego produktu w terminie wskazanym w powiadomieniu o wyborze na testera, otrzyma on dodatkowy upominek-niespodziankę od firmy OKT Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Art. 5. Jury i zasady wydawania produktów do testów

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Akcji czuwa przy zachowaniu należytej staranności Jury, powołane przez Organizatora.
 2. Jury wyłoni 20 testerów, których zgłoszenia uzna za najciekawsze, i którzy najlepiej będą spełniać warunki testera danego produktu.
 3. Informację o wyborze na testera osoba ta otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres, z którego zostało wysłane zgłoszenie, to jest adres testera w serwisie Facebook.
 4. Wyniki wyboru testerów w danej edycji Akcji (imię i pierwsza litera nazwiska oraz miejscowość) ogłoszone zostaną dodatkowo na stronie www.mamytestuja.pl.
 5. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wyłonienie 20 testerów, np. w przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby testerów danej edycji Akcji. Werdykt Jury jest werdyktem ostatecznym.

 

Art. 6. Produkt do testowania oraz nagrody

 1. Produkty do testów oraz nagrody przewidziane w Akcji zapewnia firma OKT Polska Sp. z.o.o z siedzibą w Bydgoszczy.
 2. Każdy kolejny produkt do testów będzie prezentowany przez Organizatora na stronie głównej serwisu www.mamytestuja.pl.
 3. Nie ma możliwości wymiany produktu do testowania oraz upominku na inne.
 4. Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za produkt do testowania oraz upominek ani zamiany ich na inne produkty.

 

Art. 7. Wydawanie produktów do testów lub upominków

 1. Warunkiem wydania produktu do testów jest odpowiedź zwrotna (e-mail) do Organizatora, potwierdzająca otrzymanie wiadomości z informacją o wyborze na testera oraz podanie w nim niezbędnych danych teleadresowych.
 2. W przypadku, gdy wyłonionym Uczestnikiem testów będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawa do testowanego produktu oraz dodatkowego upominku, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do ich zwrotu. Organizator uprawniony będzie wówczas do nieprzyznania ich innej osobie.
 3. Oprócz sytuacji opisanej w punkcie powyżej laureaci tracą prawo do produktów i stają się one własnością Organizatora w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku odmowy przyjęcia lub nieodebrania produktów przez wybraną osobę,
  2. w przypadku nieotrzymania przez Organizatora adresu wysyłki produktów w ciągu 7 dni od daty powiadomienia tj. wysłania informacji na podany adres e-mail o wybraniu do testów.
 4. Odpowiedzialność za wady fizyczne produktu lub dodatkowego upominku ponosi producent.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu email lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Akcji.

 

Art. 8. Reklamacje

 1. Uczestnik ma prawo zgłaszać reklamacje związane z przebiegiem Akcji drogą elektroniczną, na adres: konkurs@okt-kids.pl, maksymalnie w terminie do dnia zakończenia danej edycji Akcji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Organizator rozpatrując reklamacje, stosować będzie postanowienia niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora uczestnik zostanie powiadomiony poprzez email podany przez Uczestnika.

 

Art. 9. Ochrona danych osobowych i pliki „Cookies”

 1. W zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych www.mamytestuja.pl stosuje przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator jest administratorem zbioru danych w rozumieniu ww. ustaw, zgłoszonym do rejestracji przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 3. Przez zarejestrowanie konta na portalu www.mamytestuja.pl oraz korzystanie z niego uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w zakresie umożliwiającym wysyłanie zgłoszeń, wysłanie produktu lub dodatkowego upominku.
 4. Dane osobowe uczestników portalu są zbierane wyłącznie za ich zgodą, wyrażoną bezpośrednio i świadomie przed ich podaniem.
 5. Uczestnik może w każdym czasie żądać dokonania zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych zarejestrowanych na portalu.
 6. Portal www.mamytestuja.pl wykorzystuje technologię tzw. „cookies", które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego uczestnika, dzięki czemu portal będzie mógł go "rozpoznać" przy ponownym połączeniu. Pliki ”cookies” są wykorzystywane przez portal także w celach statystycznych. Pliki „Cookies” są ustawiane przy "logowaniu" i "wylogowaniu" z danego portalu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze uczestnika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych uczestników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie służą identyfikacji konkretnych uczestników ani na ich podstawie nie ustala się tożsamości uczestników. „Cookies” służą jedynie do tworzenia identyfikatora sesji, na podstawie którego portal identyfikuje, czy uczestnik jest prawidłowo zalogowany.
 7. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności zawiera zakładka „Polityka prywatności” na stronie www.mamytestuja.pl
 8. Szczegółowe informacje na temat „Cookies” zawiera zakładka „Pliki cookies” na stronie www.mamytestuja.pl

 

Art. 10 Polityka prywatności

 1. Organizator dokłada wszelkich starań w celu poszanowania prawa uczestników do prywatności poprzez między innymi następujące działania:
  1. stosowanie wysokiego stopnia ochrony technicznej danych, środków sprzętowych, informatycznych i telekomunikacyjnych, środków ochrony w ramach oprogramowania urządzeń teletransmisji, środków ochrony w ramach oprogramowania systemów, środków ochrony w ramach narzędzi baz danych i innych narzędzi programowych – w zakresie charakterystycznym dla usługi hostingu,
  2. ochronę danych osobowych uczestników,
  3. stosowanie procedur identyfikacyjnych uczestników (indywidualne konto, login, hasło),
  4. wygasanie zalogowania po 60 minutach bezczynności,
  5. wymuszanie stosowania przez uczestników haseł o odpowiedniej długości zapewniającej ochronę przed atakiem słownikowym,
  6. zabezpieczenie przed odgadnięciem hasła metodą słownikową - czasowa blokada konta przy określonej ilości nieudanych prób logowania niepoprawnym hasłem wykonanych w ciągu ostatnich 60 minut,
  7. zakładanie kont poprzez uwierzytelnienie adresu email uczestników (wiadomość z linkiem aktywującym),
  8. podział kont na administratorów i innych uczestników, rozgraniczający dostęp do danych osobowych i panelu administracyjnego.

 

Art. 11 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z portalu

 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z portalu to:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer wer. 11 lub wyższa albo przeglądarka internetowa Mozilla Firefox wer. 37 lub wyższa, Google Chrome wer. 41 lub wyższa,
  2. program do obsługi poczty elektronicznej obsługujący protokół POP3 (np. MS Outlook, Outlook Express itp.),
 2. Dostęp do funkcjonalności portalu wymaga:
  1. włączenia obsługi tzw. „cookies” w przeglądarce internetowej uczestnika (identyfikator sesji jest zapisywany w „cookies” i jest on wymagany do zalogowania się w portalu),
  2. włączenia obsługi tzw.”javascript” w przeglądarce internetowej uczestnika (np. do obsługi dat w kalendarzach).

 

Art. 12 Postanowienia końcowe

 1. Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji określone w Regulaminie.
 2. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i wyrażenia zgody na jego postanowienia wymagane jest podczas procesu zgłaszania udziału w Akcji poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zgłoszenia.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, przy czym zmiany Regulaminu dotyczą wyłącznie edycji Akcji następujących po dacie wprowadzenia zmiany.
 4. Akcja prowadzona na podstawie niniejszego Regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosować się będzie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Niniejszy Regulamin w wersji pisemnej dostępny jest na życzenie Uczestnika w siedzibie Organizatora oraz nieodpłatnie do pobrania ze strony www.mamytestuja.pl
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez uczestników Akcji
 8. Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana czy powiązana z Facebook.com. Informacje kierowane są do Organizatora, a nie do portalu Facebook.com. Informacje przekazane Organizatorowi zostaną wykorzystane jedynie w celu prawidłowego przebiegu Akcji.